Binnen 10 minuten een offerte!

Privacy Statement

 

Next Level Smarthome BV

 

Dit is het Privacy Statement van Next Level Smarthome BV. Om u goede dienstverlening en service te bieden, verwerkt Next Level Smarthome BV uw persoonsgegevens.

 

Next Level Smarthome vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Next Level Smarthome BV veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft Next Level Smarthome een Privacy Statement?

 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en pakket- en productgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een abonnement aanvraagt, een product bestelt, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Next Level Smarthome bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

 

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Next Level Smarthome worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Next Level Smarthome BV van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Van wie verwerkt Next Level Smarthome BV persoonsgegevens?

 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Next Level Smarthome BV bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten en prospects van Next Level Smarthome BV. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Next Level Smarthome BV.

 

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Next Level Smarthome BV omgaat met hun persoonsgegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Next Level Smarthome BV, gevestigd aan Charlotte van Montpensierlaan 2a, 1181RR Amstelveen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Waarvoor gebruikt Next Level Smarthome BV uw persoonsgegevens?

 

Next Level Smarthome BV mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter promotie en of bekendmaking van acties en of aanbiedingen; en
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Next Level Smarthome BV, waarbij uw belang niet prevaleert.

 

Next Level Smarthome BV verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

Goede service

In het kader van goede service registreren wij uw naam en adresgegevens, uw contactgegevens en alle informatie van uw pakket en abonnement, producten die u bestelt heeft, en premiums/incentives die u ontvangen heeft. Dit stelt ons in staat om te zien op welke vlakken en punten wij u de juiste service kunnen bieden.

Alle medewerkers die direct betrokken zijn bij uw service verlening, hebben toegang tot deze gegevens.

Onderzoek klanttevredenheid

Wij vragen u vooraf toestemming om mee te doen met onderzoeken waarmee we het effect van de pakketten meten en uw ervaringen. Door middel van een verwerkersovereenkomst met de externe partijen die deze onderzoeken uitvoeren is uw privacy gewaarborgd.

Marktonderzoek

In principe wordt voor marktonderzoek uw schriftelijke toestemming gevraagd.

 

Pakketuitbreidingen en pakketverlengingen

Ons bedrijf heeft als een van haar doelstellingen om onze klanten optimaal te ontzorgen en comfort, gemak en veiligheid te bieden. Mede hierom zijn wij altijd op zoek naar het beste product en pakket dat de klant deze ervaring maximaal laat beleven. Wij zullen met dit in gedachte om regelmatige basis bekijken of er voor de klant een verbetering mogelijk is.

Klachten en geschillen

Voor de afhandeling van klachten of geschillen is het nodig dat externe klachtenfunctionaris of de geschillencommissie een afschrift van uw gegevens met relevante informatie krijgt. Hiervoor vragen we eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming.

Incentives, give aways

Next Level Smarthome heeft de intentie om op regelmatige basis te kijken of wij onze klanten een incentive of een leuke attentie kunnen versturen. Hiervoor hebben wij inzicht in uw data nodig om te kunnen bepalen op welke tijdstippen en welke cadeautjes bij u passen.

 

Wettelijk verplichtingen

Soms zijn we verplicht om uw  persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet.

Marketing en communicatie

Middels het contactformulier op onze website willen wij graag met u in contact komen om een afspraak te maken. Onze digitale nieuwsbrief willen wij op regelmatige basis kunnen versturen naar uw emailadres , Google analytics

gebruiken wij om een optimale klantbenadering te kunnen vaststellen, onze social media is er op gericht om een zo groot mogelijk publiek te benaderen en kennis te laten maken met ons bedrijf.

 

Hoe gaat Next Level Smarthome BV met uw persoonsgegevens om?

 

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Next Level Smarthome BV een beleidsdocument opgesteld.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

 

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Next Level Smarthome BV passende technische en organisatorische maatregelen. Next Level Smarthome heeft een externe organisatie ingeschakeld om de veiligheid van onze data te meten en vervolgens de juiste stappen gezet zodat wij onze data maximaal beveiligd hebben.  Wij nemen strikte beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Next Level Smarthome BV niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Next Level Smarthome BV is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Next Level Smarthome BV zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Next Level Smarthome BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Next Level Smarthome BV kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Next Level Smarthome BV haar medewerking.

 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Next Level Smarthome BV zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

 

Persoonlijk contact met Next Level Smarthome BV

 

Veel contacten tussen u en Next Level Smarthome BV verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

 

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via [www.nlsmarthome.nl en www.nextlevelsmarthome.nl] contact met Next Level Smarthome BV. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Next Level Smarthome BV. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Next Level Smarthome BV worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Bellen met Next Level Smarthome BV

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

 

Bezoek aan de website van Next Level Smarthome BV

 

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Next Level Smarthome BV houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

 

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Next Level Smarthome BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Next Level Smarthome BV klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

 

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

 

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Wanneer Next Level Smarthome BV persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Next Level Smarthome BV verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

 

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Next Level Smarthome BV en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

 

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

 

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Next Level Smarthome BV onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Next Level Smarthome BV kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.  

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 

Over dit privacy statement

 

Next Level Smarthome BV kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 21 maart 2019. De meest recente versie vindt u altijd op Next Level Smarthome BV.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

 

Next Level Smarthome BV

Charlotte van Montpensierlaan 2a

1181RR Amstelveen

www.nlsmarthome.nl

keesjan@nlsmarthome.nl

Stel hier je vraag